Algemene voorwaarden.

 

A.Algemene verkoopsvoorwaarden.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de relatie tussen de koper en Parakwiebels.

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van www.parakwiebels.com. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Parakwiebels moet de koper deze Algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Parakwiebels aanvaard zijn.

 

B.Identiteit.

Parakwiebels is gevestigd te Ransbergstraat 42, 3350 Linter en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0721.537.468, BTW-nummer BE721.537.468.

Website: www.parakwiebels.com

Mail: parakwiebels@proximus.be

 

C.Prijs en levering.

De vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Leveringskosten worden apart vermeld bij het afrekenen.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijbehorende foto’s zijn bedoeld als voorbeeld en zijn in geen geval bindend.

De producten worden in België en het buitenland geleverd.

Zodra de betaling ontvangen is wordt de verwerking van de bestelling zo snel mogelijk gedaan.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen extra kosten met zich meebrengen.

De koper kan ook de bestelling komen afhalen te Linter. Dit gebeurt na een vastgelegde afspraak via e-mail.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de koper onverwijld worden gemeld aan Parakwiebels.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de koper vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de verkoper is) de goederen fysiek in zijn bezit heeft gekregen.

Parakwiebels kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal tijdens de verzending van het product.

 

D.Aanbod.

Ondanks het feit dat de website en webshop van Parakwiebels met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden Parakwiebels niet. Parakwiebels is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Parakwiebels is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de koper specifieke vragen heeft over vb. maten, kleur, model enz. verzoekt Parakwiebels om vooraf contact op te nemen op het e-mailadres: parakwiebels@proximus.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Parakwiebels. Parakwiebels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

E.Eigendomsrecht.

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de koper, de exclusieve eigendom van Parakwiebels. Het eigendomsrecht gaat over op de koper zodra de producten worden aangeboden op het afleveradres van de koper. Indien de koper in gebreke blijft het product in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voorvloeiende kosten voor de koper. Retourzendingen aan Parakwiebels zijn op kosten van de koper.

 

F.Klachten.

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij levering, moeten door de koper onverwijld gemeld worden via e-mail aan: parakwiebels@proximus.be, binnen de 7 dagen, anders vervalt ieder recht.

 

G.Garantie.

Op de producten van Parakwiebels bestaat er geen garantie, enkel alleen omruilrecht wanneer het product bij levering defect is. Ingeval van opzettelijke beschadiging van het product is Parakwiebels hiervoor niet aansprakelijk. Indien Parakwiebels toch aansprakelijk zou zijn, is het bedrag niet hoger dan het aankoopbedrag.

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Parakwiebels beperkt tot 6 maanden, te rekenen vanaf de aflevering van het product. Enkel binnen deze periode kan u Parakwiebels tot een schadevergoeding aanspreken.

 

H.Retour.

Indien de bestelde artikelen niet in de juiste staat zijn geleverd, kan de koper deze terugsturen naar Parakwiebels op rekening van Parakwiebels. Dit moet wel via e-mail gemeld worden aan parakwiebels@proximus.be.

Indien het teruggestuurde artikel op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Parakwiebels zich het recht om de koper aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor iedere waardevermindering van het artikel die het gevolg is van het gebruik van het artikel.

Hangemaakte artikelen die op maat en wens van de koper gemaakt worden zullen niet teruggenomen worden.

 

I.Privacy.

Parakwiebels respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Parakwiebels behandelt deze gegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De koper beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van de persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de koper via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Parakwiebels, Ransbergstraat 42, 3350 Linter, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens. Indien nodig kan de koper ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuistheid, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

J.Toepasselijk recht.

Het Belgisch recht is exclusief van toepassing op de overeenkomsten afgesloten tussen de koper en Parakwiebels.